Z-CIS® Approach

วิธีการของZerust® / Excor® Z-CIS®

คุณต้องการที่จะ…
  • ขจัดปัญหาสนิม?
  • ให้สินค้าที่จัดส่งปลอดสนิม100%?
  • ลดเงินที่สูญเสียไปจากการเกิดสนิมอย่างน้อย 10%?

เราจะแสดงให้คุณเห็นว่า Z-CIS® System เป็นอย่างไร!

ระบบป้องกันการเกิดสนิมของ Zerust® (Z-CIS®) เป็นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการนำมาใช้จัดการกับปัญหาสนิมที่ซับซ้อน เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะ และต้องผ่านขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การจัดส่งผ่านไปยังจุดต่างๆ ซึ่งหมายถึงต้องผ่านมือคนจำนวนมากทั้งภายในและภายนอกองค์กร จะไปถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัยไร้สนิม  Zerust® / Excor® Z-CIS® ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรายย่อยจากแหล่งผลิตต่างๆทั่วโลกสามารถส่งสินค้าไปถึงผู้รับ ได้ตามข้อกำหนดทั้งปลอดสนิม และปราศจากสารปนเปื้อน 

หลังจากใช้ระบบ Z-CIS® แล้วลูกค้าของเราโดยทั่วไปจะประหยัดต้นทุนโดยรวมได้อย่างน้อย 10% และให้ผลตอบแทนการจัดส่งจากการที่สินค้าไปถึงโดยปลอดสนิมได้สูงถึง 100% ปรึกษาเจ้าหน้าที่ Zerust® / Excor® ในวันนี้ เพื่อแก้ปัญหาสนิมที่เกิดขึ้นในระบบซัพพลายเชนของคุณ

Z-CIS® Five Phase Approach

ขั้นตอนที่ 1

ระบุผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

หน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของคุณ (ทั้งภายในและภายนอก) ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากปัญหาสนิม และผู้ที่ได้รับการติดต่อจากตัวแทนของZerust® / Excor®

รบกวนแต่ละหน่วยงานกรอกแบบสอบถาม Z-CIS® ไม่ว่าจะโดยตนเองหรือผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพื่อให้ทีมเทคนิคของ Zerust®สามารถเข้าใจสาเหตุของการเกิดสนิมที่เป็นไปได้ทั้งหมดในช่วงเริ่มต้นของโครงการ

ขั้นตอนที่ 2

วางแผน

ทีมZerust® ตรวจสอบขอบเขตของโครงการ ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของระบบควบคุมการเกิดสนิม และประเด็นสำคัญ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

มีการแจกจ่ายข้อเสนอการปรับใช้ Z-CIS® เอกสารนี้จะระบุถึงงานที่ทีม Zerust® จะต้องดำเนินการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ คำแนะนำเบื้องต้นของเรา และรายการ / ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทำการตรวจสอบข้อสเนอ และลงนามในข้อเสนอการปรับใช้ Z-CIS®ที่อนุญาตให้ทีม Zerust® เริ่มทำงาน

ขั้นตอนที่ 3

ให้คำแนะนำเพื่อให้นำไปปรับใช้

ทีมงานZerust®จะรวบรวมตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสถานที่ผลิต รวมถึงตัวอย่างของเหลวในกระบวนการผลิตทั้งหมดจากสายการผลิต ประเมินผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศในเส้นทางการขนส่ง การอัปเดตกระบวนการเอกสาร FMEA ทบทวนแผนการควบคุมกระบวนการ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์และตัวอย่างของเหลวได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการระดับภูมิภาคของเราซึ่งตั้งอยู่ทั่วโลก เพื่อหาหนทางในการจัดการการเกิดสนิมที่เหมาะสม 

ทีมงานZerust®จะแนะนำระบบป้องกันการเกิดสนิมกัดกร่อน (อาจมีการให้คำแนะนำหลายประการ) ในเอกสารคำแนะนำการปรับใช้ Z-CIS®

ขั้นตอนที่ 4

การนำไปปรับใช้

จำเป็นต้องมีการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อตกลงเกี่ยวกับระบบป้องกันการเกิดสนิมที่จะนำไปใช้

ทีมZerust®จะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (ถ้ามี)เพื่อปรับใช้ตามหนทางที่แนะนำ ระบบป้องกันการเกิดสนิมจะดำเนินการตามกรอบเวลาที่ใช้เหมาะสม มีการทำการทดลองจัดส่งไปยังปลายทาง และตรวจสอบผลหลังการทดลอง เพื่อให้แน่ใจว่า Z-CIS® System ใหม่ทำงานได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ควรมีการตรวจสอบเอกสารคำแนะนำการปรับใช้ Z-CIS®เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการยังคงอยู่ในการควบคุม และการปรับปรุงนั้นยังคงทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง